Αρχείο για Αύγουστος, 2013

Διαγωνισμός Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου 2013

Posted in Ανακοινώσεις on 26 Αυγούστου, 2013 by newriters

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 

Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ, προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου 2013.  

 

1.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1.            Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι γραμμένα σε θεατρική   ραδιοφωνική γραφή στην Πανελλήνια δημοτική.

1.2.           Το θέμα του έργου είναι ελεύθερο.

1.3.            Ο αριθμός των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο έργο δεν πρέπει  να υπερβαίνει τα οχτώ. Στην αρχή του έργου να γίνεται σύντομη περιγραφή των χαρακτήρων των προσώπων.

1.4.           Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να μην  έχουν υποβληθεί σε άλλο Διαγωνισμό,  να μην έχουν μεταδοθεί από το Ρ.Ι.Κ. ή από άλλο Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό, να έχουν διάρκεια 60 περίπου λεπτών, να είναι δακτυλογραφημένα σε 40 περίπου σελίδες (Α4) στη μία πλευρά της κόλλας και να υποβληθούν  σε τρία αντίγραφα. (Μέγεθος γραμμάτων 14  NewRoman, διάστημα γραμμών 1,5).

1.5.           Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ένα μόνο έργο.

 

2.     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

2.1.   Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο ταχυδρομικώς, ως συστημένη επιστολή,  στη διεύθυνση:

 Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου

    Διευθυντή  Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων

      Διαγωνισμός Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου.

         Τ.Θ. 24824

 1397 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Στις μεμονωμένες περιπτώσεις που ενδέχεται να παραληφθούν φάκελοι «με το χέρι» αντί να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, τότε οι φάκελοι θα πρέπει να υπογράφονται από δύο διαφορετικά άτομα του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων και να σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής, ούτως ώστε να διαβεβαιώνεται επίσημα η εμπρόθεσμη παραλαβή τους.  Σε αντίθετη περίπτωση, το ΡΙΚ δεν θα αποδέχεται τέτοιους φακέλους. 

 

2.2.           Τελευταία ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η 15 Οκτωβρίου 2013. Κάθε εκπρόθεσμη συμμετοχή θεωρείται άκυρη. Η ταχυδρομική σφραγίδα που αναγράφεται στο φάκελο, αποτελεί επίσημη ένδειξη της ημερομηνίας αποστολής.

2.3.            Μέσα στο συστημένο κλειστό φάκελο, θα πρέπει να περιλαμβάνεται το έργο του συγγραφέα με ψευδώνυμο και αριθμό, καθώς και ένας άλλος κλειστός φάκελος έξω από τον οποίο να είναι γραμμένο το ψευδώνυμο και ο αριθμός του συγγραφέα. Μέσα στον κλειστό φάκελο να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα, (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) μαζί με το ψευδώνυμο και τον αριθμό του. Επίσης, στον κλειστό αυτό φάκελο θα πρέπει να τοποθετούνται τα ΄Εντυπα Α – «Στοιχεία Συγγραφέα» και Β – « Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφέα», κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογραμμένα. Ο κλειστός αυτός φάκελος θα ανοιχθεί μετά τη βαθμολόγηση των έργων από την Κριτική Επιτροπή.

2.4.           Το ΡΙΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη παραλαβή των φακέλων.

 

3.     ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

3.1.          Την Κριτική Επιτροπή για το διαγωνισμό θα απαρτίζουν:

–       Εκπρόσωπος του Ρ.Ι.Κ, ως πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής.

–       Σκηνοθέτης του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ.

–       Εκπρόσωπος του  Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.

–       Εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.

–       Εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Ηθοποιών Κύπρου.

 

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, διορίζονται από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή.

    3.2.        Τα άτομα της Κριτικής Επιτροπής θα κληθούν να υπογράψουν το Έντυπο Γ– «Υπεύθυνη Δήλωση ατόμων της Κριτικής Επιτροπής».

3.3.        Κύρια κριτήρια βαθμολόγησης των έργων:

–       Πρωτοτυπία

–       Ενδιαφέρον του θέματος

–       Κατά πόσον υπηρετεί το ραδιόφωνο ως μέσον

–       Αν υπάρχουν ολοκληρωμένοι χαρακτήρες

–       Αν υπάρχει θεατρική γραφή

–       Επιδέξιος χειρισμός της γλώσσας

3.4.        Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής που θα ορίσει το ΡΙΚ είναι τελεσίδικη.

 

4.     ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

4.1.           Θα δοθούν τα εξής βραβεία:  

  Πρώτο Βραβείο  

2.000 ευρώ 

  Δεύτερο Βραβείο

1.500 ευρώ

  Τρίτο Βραβείο     

1.000 ευρώ

  4.2.        Τα έργα που θα βραβευτούν θα μεταδοθούν από το Α΄ Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ χωρίς άλλη αμοιβή του συγγραφέα.

4.3.          Θα μεταδοθούν  επίσης όσα άλλα  έργα  κριθούν κατάλληλα και οι συγγραφείς θα    αμειφθούν  σύμφωνα με το αμοιβολόγιο του ΡΙΚ.

4.4.          ΄Οσα  έργα δεν κριθούν κατάλληλα  δεν θα επιστραφούν.

 

5.     ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

   5.1.           Το ΡΙΚ έχει το δικαίωμα, για οποιοδήποτε λόγο κρίνει αναγκαίο, να αναβάλει ή να ακυρώσει τον εν λόγω διαγωνισμό.

5.2.        Το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει ή να τροποποιήσει μονομερώς τόσο τους παρόντες κανονισμούς όσο και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων.

5.3.        Τυχόν μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε όρο του παρόντος κανονισμού δίνει τη δυνατότητα στο ΡΙΚ να προχωρήσει με  αποκλεισμό της συμμετοχής από το διαγωνισμό.

5.4.        Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22862500 ή/και στη Γραμματεία του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων στα τηλέφωνα 22862081 και 22862046.

5.5.        Η προκήρυξη και οι κανονισμοί του διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΡΙΚ, www.cybc.com.cy.

          5.6.    Χορηγός του Διαγωνισμού Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου 2013 είναι η ΣΠΕ Καϊμακλίου.